Search This Blog

Translate

Saturday, 10 September 2016ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า  สมาคมไทย - กวนอิม, สวิตเซอร์แลนด์
.......................................อุบัติเทวดา

"อุบัติเทวดา"  ราศีผ่อง
คือเทพครองสรวงสวรรค์อันเด่นศรี
เกิดผุดขึ้นเพราะบุญหนุนนำดี
จุติอื่นที่มาผุดขึ้นเหมือนตื่นนอน


เพราะกุศลที่สร้างแต่ปางหลัง 
เป็นพลังให้งามตามหลักสอน 
ได้ชื่นชมสมบัติอรรถากร
ไม่เดือดร้อนลุสุขสนุกใจสวรรค์หกชั้น

เทวโลกมีหกยกบอกแจ้ง
จักสำแดงแถลงนามตามอรรถไข
"จาตุมมหาราชิกา"  ว่าหนึ่งใน
สี่เทพไทอยู่ครองผ่องรุจี


ชั้นสองเล่า  "ดาวดึงส์"  ไตรตรึงสา
อีก  "ยามา"  ชั้นสามงามผ่องศรี
ชั้นที่สี่  "ดุสิต"  วิจิตรมี
ห้า  "นิมมานรดี"  ที่เรียกมา


"ปรนิมมิตวสวัตดี"  หก
ทั้งหมดหมกพัวพันกับตัณหา
เสวยทิพย์สมบัติเป็นอัตรา
เว้นทำไร่ไถ่นาค้าขายใด


หกชั้นนี้มีแต่ความสำราญจิต
มีแต่ชิดชมงามตามวิสัย
เพราะผลบุญหนุนนำเป็นกำไร
ทั้งน้อยใหญ่ได้แต่ชมสมบัติกัน


.....................................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี....จากวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐


Saturday, 20 August 2016


สมมุติเทวดา

"สมมติเทวดา"  มาเป็นหนึ่ง  
พองามซึ้งกษัตริย์อัติสัย
พระประมุขแห่งรัฐฉัตรผไท
พระฉัตรชัยแผ่นดินนรินทร

พระบรมวงศานุวงงค์ไซร้
รวมเข้าในขัตติยสโมสร
โลกสมมุติเป็นเทวาประชากร
ธรรมาภรณ์ทรงงามน้ำพระทัย

เป็นจารีตโลกนิยมตามสมมุติ
ยกสูงสุดเป็นเทวาอัชฌาสัย
พระนมัสตรงเที่ยงและเกรียงไกร
สุดยิ่งใหญ่เทพนิยมอุดมการ

อันพระองค์ธงชัยไทยประเทศ
เด่นพิเศษกษัตรามหาศาล
ครองดุสิตสรวงสวรรค์บุญบันดาล
จุติกาลทรงกำเนิดเกิดแดนไทย

บุญเก่าใสใหม่ผ่องเป็นกองหนุน
ทรงกอปรบุญธิการาอัชฌาสัย
พระเป็นหลักชาติเด่นเป็นขวัญใจ
เป็นหลักชัยชาติพึ่งพาพระบารมี

ทรงทศพิธราชธรรมงามผ่องภัสร์
จักรวรรดิวัตรฉัตรผ่องศรี
พรหมธรรมทรงล้ำงามโสภี
พระเป็นที่  "มหาราช"  ของชาติไทย

พระทรงเป็นพุทธมามกะ
ธิการะมากมูลพูนพิสัย
บุญกุศลทรงบำเพ็ญเป็นกำไร
ชาติต่อไปคงสวรรค์ชั้นดุสิต

พระทรงกอปรบุตรีทวีชัด
ธรรมสมบัติงามงดทศพิธ
จักรวรรดิวัตรชัดวิสิฐ
บุญฤทธิ์ประสิทธิ์ผลมงคลทวี


.............................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๑
           วัดพระธาตุพนม  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม


Monday, 30 November 2015

ข้อเตือนการใช้ข้อเตือนการใช้


เป็นพ่อแม่แน่นักต้องรักลูก
ใช้ให้ถูกพรหมธรรมจึงงามผ่อง
ลูกจะได้ยึดงามตามครรลอง
ให้เงินทองยังเป็นรองให้ครองธรรม

พ่อแม่ต้องทำเด่นเป็นเนติ
อย่าดำริเป็นแม่ปูชูสอนขำ
ตัวซวนเซเถลเล่นเป็นแบบนำ
จะเป็นกรรมให้ตระกูลเป็นศูนย์เก

พ่อแม่ดีมีธรรมอันงามงด
ลูกรับบทจะไม่ไถลเถล
พรหมธรรมนำให้ไม่รวนเร
งามเสน่ห์ตรงศูนย์ประยูรวงศ์

แม้ลูกเล่าจงเอาพรหมเป็นสมบัติ
งามงามชัดเทิดทูนประยูรหงส์
เดินตามพ่อต่อตามแม่แผ่เผ่าพงศ์
ชูธำรงให้มั่นกตัญญู

ลูกมีพรหมประจำบ้านไพศาลผ่อง
ลูกลูกต้องนอบนบไม่ลบหลู่
พรหมลิขิตชีวิตคิดเชิดชู
เป็นยอดปูชนีย์สมอุดมรัตน์

พ่อแม่ต้องตรองธรรมตามฐานะ
ไม่เลยละพรหมธรรมงามผ่องวัตร
พรหมธรรมไพบูลย์พูนพิพัฒน์
งามสมบัติพรหมเด่นสมเป็นพรหม

ลูกต้องชูบูชาสักการะ
ตามฐานะพรหมเฉพาะให้เหมาะสม
ยกย่องเป็นปูชนีย์ศรีอุดม
ท่านปลอบข่มชมผองต้องไยดี

...............................

Wednesday, 2 September 2015

ความวางเฉยความวางเฉย  มีงามเพราะความนิ่ง
วางเฉยจริงงามสง่าเด่นราศี
เช่นคราวลูกต้องโทษโหดเหี้ยมมี
และถึงที่สุดศาลการลงทัณฑ์

ต้องมองเห็นเป็นกรรมยามวิบัติ
กรรมของสัตว์ชัดนักดังจักรผัน
ปลงตกชัดกรรมต้องของใครมัน
จะแบ่งกันมิได้แม้ไมตรี

แม้กรรมใหม่ไม่มีเขาชี้ผิด
ก็ต้องคิดกรรมเก่าเขาถึงที่
ต้องวางเฉยนิ่งเด่นเป็นยอดดี
เฉยเช่นนี้มิใช่ใจเฉยเมยความเข้าไปเพ่ง

อุเบกขาคำสามงามสาระ
ตัวธรรมะมิใช้ให้นิ่งเฉย
เข้าไปเพ่งวิจัยไม่ละเลย
ขอเฉยพองามกับความไทย

การใช้ญาณวิจารณ์ตรองเห็นถ่องชัด
ควรจะจัดบริหารสถานไหน
อุปสรรคจักมีบ้างหรืออย่างไร
ควรแก้ไขหรือป้องกันฉันใดดี

การวิเคราะห์วิจัยให้รอบคอบ
เห็นถูกชอบควรรักหรือผลักหนี
จะกอปรก่อต่อสานการด่วนมี
หรือคงที่ช้าช้าได้พร้างาม

การศึกษาหาข้อมูลนุกูลกิจ
สุขุมคิดโดยตระหนักไม่หักห่าม
รู้เหตุผลผองภารค่อยสานตาม
พยายามกอปรกรรมตามไกกล

นิสมฺม  กรณํ  เสยฺโย
องค์พุทโธโลกเชษฐ์ตรัสเหตุผล
ใคร่ครวญแล้วจึงทำล้ำมงคล
พระทศพลทรงสอนซ่อนกลไก

การติดตาม  คน  เงิน  งาน  ทุกภารกิจ
เพ่งพินิจแจ่มชัดตัดสงสัย
ทุกผองภารญาณตรองผ่องวิไล
แม้การใช้วิสัยทัศน์อรรถการ

อุเบกขาเป็นธรรมงามสาระ
การคณะถือเป็นหลักอัครฐาน
ทั้งการบ้านการวัดรัฐบาล
หลักบริหารการผองต้องตำรา

เป็นพ่อแม่ต้องใช้ในการลูก
การฝังปลูกเป็นเอกอุเบกขา
แม้การมวลควรเหตุกอปรเมตตา
กรุณาก่อนใช้ต้องไตร่ตรอง

มุทิตาจะใช้ให้งามที่
ก็ต้องมีการวิจัยให้งามผ่อง
ถ้าแม้นดีแต่ใช้ไม่กลั่นกรอง
เดี๋ยวจะต้องชอกช้ำระกำทรวง

ชั่วเป็นผีดีเป็นพระคละกันอยู่
ต้องตรองดูให้เหมาะเพราะใหญ่หลวง
จะใช้พรหมวิหารการทั้งปวง
ต้องยึดหน่วงอุเบกขานำพาการ

เป็นพ่อแม่หมายใจใคร่มีลูก
เพียรฝังปลูกเพราะหวังดั่งข้อขาน
ก่อนตั้งเมตตาธรรมงามผ่องภาร
ต้องใช้ญาณตรึกตรองมองเห็นงาม

บางครั้งลูกข้องขัดหรือพลาดท่า
กรุณาช่วยชักหรือหักห้าม
ต้องใช้ญาณพิเคราะห์พอเหมาะความ
ถ้าวู่วามเกินที่อาจมีภัย

แม้จะมุทิตาครางามกิจ
ต้องพินิจงามภารการไหนไหน
ถ้าชื่นง่ายไม่พิเคราะห์เหมาะกลไก
อาจทำให้พลอยหายกลายเป็นดิน

คราวเป็นกลางวางใจให้ตรงหลัก
ก็ต้องรักการวิจัยให้งามศิลป์
หากรีบตรงล่อล่าอาจราคิน
ต้องเป็นหลักปักหินจินตนา

แม้จะทรงแบบอย่างวางเฉยนิ่ง
ข้อเท็จจริงต้องชัดตัดกังขา
ใช้หลักการญาณตรองผ่องโสภา
จึงงามกว่าเฉยเมยไม่เคยมอง


.........................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐
          วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม
Wednesday, 25 March 2015

อธิบายอุเบกขา


"อุเบกขา"  คำรบสี่ศรีสาระ
ด้วยธรรมะ  "ความเป็นกลาง  ความวางเฉย
ความเข้าไปเพ่งวิจัยไม่ละเลย
ขอเฉลยพองามกับความไท

ความเป็นกลาง
ความเป็นกลางวางทรงอย่างตรงเที่ยง
พ่อแม่คนต้องตรงคงคู่ใจ
รักลูกให้ตรงตามกับความดี

ความซื่อตรงต่อลูกต้องถูกหลัก
ไม่หลงรักขาดทรงตรงควรที่
ไม่รักชังลุ่มหลงตรงราคี
ตั้งหลักชี้ให้ตรงอย่างหลงคด

ความซื่อตรงคงทำให้งามเด่น
ยึดหลักเกณฑ์เที่ยงตรงคงงามงด
พ่อแม่ตรงคงที่ศรีปรากฏ
ลูกทั้งหมดมีหลักสามัคคี

ความเป็นกลางวางไว้ให้กึ่งแท้
อย่ากลับแก้จากกลางวางผิดที่
พ่อแม่เป็นศูนย์กลางสร้างไมตรี
ให้ลูกมีเสาหลักปักศิลา

ความเป็นกลางระหว่างลูกต้องถูกหลัก
แม้จะรักหรือชังปะสังสา
ให้มีหลักเกณฑ์จัดตัดสงกา
มีปัญญาต้องญาณพิจารณ์ตรอง

ต้องตั้งตัวเป็นกลางระหว่างลูก
ยึดความถูกชอบตามงามสนอง
พ่อแม่เป็นหลักงามตามครรลอง
เป็นหลักผองลูกรักยึดหลักการ

ถ้าพ่อแม่เป็นกลางวางตนถูก
มวลลูกลูกจะยึดหลักสมัครสมาน
ยกเชิดชูบูชาเอื้ออาธาร
ให้ลูกหลานชั้นหลังเอาอย่างงาม

ความเป็นกลางวางตนคนพ่อแม่
ถ้าแสนแย่เหยกโหยกโลกเข็ดขาม
เสียแบบแผนโบราณไม่สานตาม
เป็นเสี้ยนหนามให้เผ่าพงศ์หลงตำตีน
พ่อแม่คนต้องเป็นกลางวางตรงเที่ยง
ไม่เบนเบี่ยงต้องตรงคงสัตย์ศีล
อย่าให้ลูกเหลนหลานทะยานปีน
ต้องประวีณวางเด่นอยู่เกณฑ์กลาง
ถึงมีความรักชังเพราะชั่งยุ
อย่างระอุอคติดำริล้าง
ต้องตาดูหูฟังชั่งทุกทาง
อย่ามีหางให้ใครตามไล่จูง
ต้องสำนึกแม่นมั่นฉันพ่อแม่
เที่ยงตรงแท้เพราะตามงามสุดสูง
ต้องยึดมั่นพราวแพรวเยี่ยงแววยูง
ลูกเหมือนฝูงสกุนต์พึ่งบุญตน
ต้องเป็นกลางวางเด่นเป็นระบอบ
ลูกหลานชอบชื่นชมสมเหตุผล
เป็นที่เฟื่องเรืองนามงามมงคล
ถึงยากจนจะต้องงามด้วยความดี
........................
จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย ....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐ 
         วัดพระธาตุพนม  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม


Sunday, 1 February 2015

อธิบายมุทิตา"มุทิตา"  ที่สามตามธรรมะ
โดยอรรถะ  "ความยินดี  มีหรรษา
โสมนัส  อิ่มกระมัล  นันทนา
เปรมปรีดา  ปราโมทย์  มาโนชญ์"  ครัน

พรหมธรรมข้อนี้มีขึ้นชัด
ให้โสมนัสอิ่มเอมเกษมสันติ์
ให้พลอยชมชื่นเด่นเป็นรางวัล
เหมือนของขวัญจากใจมากไมตรี

เช่นรู้ว่าตั้งครรภ์อย่างมั่นแม่น
พ่อแม่แสนใจผ่องละอองศรี
เพราะหวังว่าได้ตัวแทนแผนชีวี
ความยินดีเกิดขึ้นทุกคืนวัน

พอคลอดลูกได้เห็นเว้นวิบัติ
โสมนัสเกิดทวีเปรมปรีดิ์ขัน
ทะนุถนอมพร้อมพรักรักอนันต์
เป็นของขวัญลูกน้อยกลอยฤดี

พอลูกโตมีพลังตั้งไข่ได้
ยิ่งชื่นใจอิ่มเอมเกษมศรี
เป็นความสุขสมานใจอาลัยอารี
ทั้งชอบชี้แนะนำพองามใจ

พอลูกเดินยกย่างพลางคลานคุก
ยิ่งสนุกสนานจิตตามนิสัย
ยิ่งปิตีทวีซ่านสานฤทัย
มองใครใครไม่กลลูกตนเลย

พอลูกเริ่มพูดจาอัฌาสัย
ยิ่งอิ่มใจไม่จางไม่ห่างเหย
พอเรียกปู่ย่าได้ไม่เฉยเมย
ยิ่งอ้างเอ่ยแม่พ่อยิ่งพอใจ

พอฝึกพูดวาจาสารพัด
ขา ค่ะ ชัดยิ่งชมสมวิสัย
ให้นับหนึ่ง  สอง  สาม  ลูกจำไว
ชลนาไหลเพราะที่ปีติแรง

หัดให้ว่า  ก ไก่  ข  ไข่ คล่อง
เห็นสมองดีสิ้นความกินแหนง
พอมองเห็นหน้าหลังไม่คลางแคลง
ยิ่งหมายแปลงของขวัญอันตระการ

พอให้เรียน  ณ  สถานการศึกษา
ลูกปัญญาชาญฉลาดและอาจหาญ
มีฉันทะอุตสาหะทมะธาร
ลูกมีฐานดีเด่นเป็นรุจี

เมื่อจบชั้นประถมก็ชมชื่น
ไม่ฝ่าฝืนมุทิตาเสริมราศี
ให้เรียนชั้นมัธยมชมชื่นดี
ถือเป็นที่รางวัลอันอำไพ

มัธยมเรียนงามตามที่คาด
ไม่พลั้งพลาดผลดีไมตรีไข
ความประพฤติคงที่ดีนอกใน
อุดมให้เรียนเด่นเป็นรางวัล

อุดมเพียรเรียนได้ไม่อัดอึด
ความประพฤติยึดงามความมุ่งมั่น
ลูกสามารถเรียนจบโดยครบครัน
สมใฝ่ฝันแม่พ่อคลอชลนา

มุทิตาปราโมทย์เอมโอชนัก
เพราะแสนรักฝากฝังหวังฝั่งฝา
เมื่อสำเร็จอุดมสมจินดา
ปริญญาก้องเกริกสุดเบิกบาน

"ปริญญา"  พระราชทานการเกริกก้อง
พ่อแม่ผ่องหน้าเหมเกษมศานต์
เมื่อลูกดีพ่อแม่ผองผ่องสำราญ
คนเก่าท่านว่าไว้ไม่ราคี

ทุกพ่อแม่ลูกมีสิ่งดีอวด
พ้นจากชวดการศึกษาเป็นราศี
เป็นครั้งแรกสุดเกษมอิ่มเปรมปรีดี์
เพราะลูกดีพ้นชวดได้อวดคน

เมื่อเตรียมตั้งฐานการชีวิต
เลือกคู่ชิดสมัครใจใช้เหตุผล
คือเตรียมครองเหย้าเรือนเหมือนกับตน
ยิ่งท่วมท้นมุทิตาหาใดปาน

เมื่อลูกร่วมสามัคคีมีชิดรัก
สมานสมัครเสมอรักสมัครสมาน
เป็นที่เชิดชูตระกูลศูนย์วงศ์วาน
พ่อแม่ปานได้ครบจบจำนง

ถ้ายิ่งได้มอบฐานการทายาท
ยิ่งสมมาดอิ่มอารมณ์สมประสงค์
มุทิตาเติบงามตามเจาะจง
เมื่อตายลงลูกคงปลงปิดตา

มุทิตาที่ยกมาสาธกอ้าง
เป็นตัวอย่างให้คิดเป็นปริศนา
เรื่องอื่นอื่นเทียบงามตามกล่าวมา
ให้อรรถาพองามตามความเกย


.....................................


จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐  วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
Tuesday, 30 December 2014

อธิบายการใช้เมตตาและกรุณานี้คือกรุณาในส่วนคิด
ส่วนการกิจก็งามตามวิสัย
กอปรการร่วมเมตตาหาแยกไกล
จะกล่าวไว้ให้เห็นพอเป็นการ

เด็กเกิดใหม่ไร้พลังทุกอย่างชัด
ย่อมข้องขัดทุกส่วนประมวลขาน
ต้องเมตตาการุณย์จุนเจือจาน
จึงได้ผ่านอุปสรรคขวากหนามมา

ถ้าเมตตากรุณาไม่มาช่วย
คงมอดม้วยมรณังสิ้นสังขาร์
แต่เพราะบุญหนุนอำนวยช่วยชีวา
ก็เมตตาเป็นหลักให้พักพิง

ตอนคลอดนั้นสุดอนาถปราศข้อคิด
เย็นสนิทร่างกายทั้งชายหญิง
มีแต่ตัวเปล่ามาว่าความจริง
ถ้าถูกทิ้งโลกคงปราศขาดผู้คน

แต่พ่อแม่มากเมตตาการุณย์จิต
ชุบชีวิตทำนุอนุสนธิ์
เพราะเมตตาอุปถัมภ์ตามไกกล
การุณย์ดลร่วมสองป้องกลี

อันน้ำใจใครเล่าเท่าพ่อแม่
ช่วยกันแก้เภทภัยใหญ่น้อยหนี
ก่อดีเติมเพิ่มงามตามทวี
มองแต่ดีทวีเด่นเป็นเจิมจอม

เพราะเมตตาการุณย์จุนเจือจิต
ชั่วกั้นปิดดีได้หมายถนอม
จะหนักเบาเอาใจใฝ่ประนอม
สร้างความพร้อมเพื่อลูกด้านหยูกยา

ให้อาบน้ำป้อนข้าวเอาภาระ
ขี้เยี่ยวนะช่วยการพร้อมหรรษา
ทั้งคูถมูตรมูกไหลไม่ฉันทา
ทั้งเห่ช้ากกนอนผ่อนอารมณ์

คราวเหมันต์หนาวลมห่มผ้าให้
คราวป่วยไข้ยาขนานทั้งหวานขม
คราวลูกร้อนผ่อนจัดช่วยพัดลม
คราวลูกตรมยั่วเยาะพอเหมาะการณ์

พ่อแม่สู้สารพันการเบาหนัก
เพราะความรักอาลัยไม่หักหาญ
ปล่อยลูกเล่นพองามตามอุ้มธาร
ทั้งเจือจานไม่ทิ้งทอดยอดขวัญตา

เมื่อเติบโตมีพลังพอตั้งไข่
ฝึกหัดให้ตั้งไข่งามตามหรรษา
บ้างฝึกหัดอื่นอื่นพอชื่นตา
ฝึกสำเหนียกเรียกปู่ย่าทั้งตายาย

ให้ศึกษาอบรมสมฐานะ
อาจาระงามงามเร่งขวนขวาย
ฝึกอบรมผสมเล่นไม่เว้นวาย
เพื่อใจกายลูกผ่องครองคุณดี

ครั้นเติบใหญ่วัยเรียนเพียรขยัน
ก็มุ่งมั่นให้ศึกษาสร้างราศี
เริ่มแต่ชั้นประถมสมวัยมี
จนลุที่พอการสมานใจ

การเงินทองขอใใช้ไม่ข้องขัด
สารพัดพองามตามวิสัย
มิให้ลูกอนาทรร้อนหนาวใด
ทุกส่วนได้ชูช่วยด้วยอาทร

กว่าจะจบการศึกษาให้ฐานะ
แบกภาระหนักยิ่งกว่าสิงขร
แต่เพราะรักหนักเท่าใดไม่ตัดรอน
แค้นเสียบศรก็ปลงคงอารี

ลูกคนหนึ่งใช้เงินเกินล้านแสน
ของหวงแหนมิได้หมายตระหนี่
ใช้เสื้อผ้าสารพันกันมากมี
ล้วนแต่ฟรีลูกต้องตรึกตรองดู

ทั้งข้าวปลาอาหารการชีวิต
ควรจะคิดพันถังตั้งกระทู้
ช่วยอาบน้ำทาแป้งแต่งพบู
ทั้งบ้านอยู่อุ่นนอนกรกำไล

ถ้าคนจนจำกู้ต้องสู้หา
ถึงสูงค่าดอกเบี้ยก็เสียได้
เพราะมุ่งหวังฝังปลูกลูกจุนใจ
ควรจะให้ต้องหาเป็นอาจิณ

อันเมตตากรุณาดังว่าอ้าง
เป็นตัวอย่างพอเปรียบประเทียบศิลป์
โปรดได้ตรองไตร่ตามพองามจินตน์
ตามระบิลที่กล่าวสาวความมา


..............................จาก.....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย.....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐
            วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม