Search This Blog

Translate

Thursday, 7 September 2017

เหตุให้เทวดาจุติ

ควรทราบเรื่องจุติตายหรือย้ายที่
เหตุจุติมีตายตกกลับผกผัน
หมดอายุลุจบจนครบครัน
ต้องเลื่อนชั้นงามสุนทร์เพราะบุญยัง

ถ้าบุญหมดก่อนกาลาอายุครบ
ก็จุติหลบไปก่อนกลับย้อนหลัง
นี่คือเพราะหมดบุญหนุนพลัง
ตกลงยังที่ต่ำกรรมเจือจาน

ถ้ามัวหลงกามารมณ์งมชมจิต
สืบต่อติดเลยละกระยาหาร
ย่อมจุติไปที่อื่นไม่ยืนนาน
สิ้นอาหารก็ต้องเคลื่อนเลื่อนจากไกล

เห็นสมบัติอื่นมากหากพิโรธ
ใจเคืองโกรธจะแย่งเอาของเขาไว้
เพราะแรงโกรธเป็นทุนหนุนน้ำใจ
ก็จุติไปเพราะโกรธโหดเป็นทุน

เทวโลกไร้คุกตะรางชัด
ผลกรรมตัดสินงามตามอุดหนุน
เพราะหมดบุญที่ทำตามค้ำจุน
หรือเคืองขุ่นเกินตรองต้องอำลา


..............................


วิสุทธิเทวดา

"วิสุทธิเทวดา"  ตัณหาหมด
จึงงามงดเพราะหทัยไร้ตัณหา
บริสุทธิ์ผ่องภัสร์หัทยา
กิเลสาขาดเด็ดเฉทการ

ได้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธ
ชินบุตรผู้หมดกิเลสสาน
คือผู้ตัดกิเลสเด็ดขาดวาน
กิเลสมารมอดวายตายจากใจ

มีจิตแต่เมตตาธรรมประจำจิต
ปองประสิทธิ์คุณธรรมงามไสว
ไม่มีพิโรธจองปองร้ายใคร
หวังแต่ให้เขาเด่นเป็นทวี

พ่อแม่มีน้้ำใจไมตรีลูก
เพราะหมายปลูกให้เด่นเป็นศักดิ์ศรี
ไม่เคยเกลียดโกรธใดใจอารี
เมตตามีงามน้ำกมล

บางครั้งลูกใจพาลสันดานหยาบ
พูดจ้วงจาบด่ายับจนสับสน
พ่อแม่มีใจมั่นขันติทน
หรือซุกซนชั่วช้าจะฆ่าตี

พ่อแม่ไม่มีถือโทษโกรธตอบลูก
เพราะใจปลูกปองรักหมายฝากผี
ลูกจะเลวเหลวร้ายปานใดมี
ยังปรานีชี้ชอบปลอบให้งาม

บางคราวต้องด่าตีพร้อมชี้โทษ
ชี้ประโยชน์ให้ประจักษ์คอยหักห้าม
เพื่อให้ลูกรู้ชอบค่อยตอบตาม
พยายามสร้างงามตามครรลอง

ถึงด่าตีแต่ใจใสงามนัก
ด้วยความรักบริสุทธิ์งามผุดผ่อง
ทั้งห้ามชั่วชักดีชี้ขุมทอง
เมตตาครองคู่ใจไม่ราคี

ชั่วก็รักดีก็รักเป็นหนักหน่วง
ทั้งแหนหวงหน่วงเมตตางามราคี
ใจสะอาดต่อลูกปลูกปรานี
ยากจักมีใครเล่าพอเท่าเทียม

เพราะเหตุนี้จึงนามงานฐานะ
"บุรพเทวดา"  สง่าเยี่ยม
เป็นเทพลูกก่อนใครไม่ขาดเจียม
สะอาดเอี่ยมน้ำใจใสวิมล

.........................


จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐  
           วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จ.นครพนม

Thursday, 24 August 2017

อุบัติเทวดา"อุบัติเทวดา"  ราศีผ่อง
คือเทพครองสรวงสวรรค์อันเด่นศรี
เกิดผุดขึ้นเพราะบุญหนุนนำดี
จุติอื่นที่มาผุดขึ้นเหมือนตื่นนอน

เพราะกุศลที่สร้างแต่ปางหลัง
เป็นพลังให้งามตามหลักสอน
ได้ชื่นชมสมบัติอรรถากร
ไม่เดือดร้อนลุสุขสนุกใจ


สวรรค์หกชั้น
เทวโลกมีหกยกบอกแจ้ง
จักสำแดงแถลงนามตามอรรถไข
"จาตุมหาราชิกา"  ว่าหนึ่งใน
สี่เทพไทอยู่ครองผ่องรุจี

ชั้นสองเล่า  "ดาวดึงส์"  ไตรตรึกสา
อีก "ยามา"ชั้นสามงามผ่องศรี
ชั้นที่สี่  "ดุสิต"  วิจิตรมี
ห้า  "นิมมานรดี"  ที่เรียกมา

"ปรนิมมิตวสวัตดี" หก
ทั้งหมดหมกพัวพันกับตัณหา
เสวยทิพย์สมบัติเป็นอัตรา
เว้นทำไร่ไถนาค้าขายใด

หกชั้นนี้มีแต่ความสำราญจิต
มีแต่ชิดชมงามตามวิสัย
เพราะผลบุญหนุนนำเป็นกำไร
ทั้งน้อยใหญ่ได้แต่ชมสมบัติกัน

...........................

           จาก.....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
           โดย.....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐ , วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

Saturday, 10 September 2016ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า  สมาคมไทย - กวนอิม, สวิตเซอร์แลนด์
.......................................อุบัติเทวดา

"อุบัติเทวดา"  ราศีผ่อง
คือเทพครองสรวงสวรรค์อันเด่นศรี
เกิดผุดขึ้นเพราะบุญหนุนนำดี
จุติอื่นที่มาผุดขึ้นเหมือนตื่นนอน


เพราะกุศลที่สร้างแต่ปางหลัง 
เป็นพลังให้งามตามหลักสอน 
ได้ชื่นชมสมบัติอรรถากร
ไม่เดือดร้อนลุสุขสนุกใจสวรรค์หกชั้น

เทวโลกมีหกยกบอกแจ้ง
จักสำแดงแถลงนามตามอรรถไข
"จาตุมมหาราชิกา"  ว่าหนึ่งใน
สี่เทพไทอยู่ครองผ่องรุจี


ชั้นสองเล่า  "ดาวดึงส์"  ไตรตรึงสา
อีก  "ยามา"  ชั้นสามงามผ่องศรี
ชั้นที่สี่  "ดุสิต"  วิจิตรมี
ห้า  "นิมมานรดี"  ที่เรียกมา


"ปรนิมมิตวสวัตดี"  หก
ทั้งหมดหมกพัวพันกับตัณหา
เสวยทิพย์สมบัติเป็นอัตรา
เว้นทำไร่ไถ่นาค้าขายใด


หกชั้นนี้มีแต่ความสำราญจิต
มีแต่ชิดชมงามตามวิสัย
เพราะผลบุญหนุนนำเป็นกำไร
ทั้งน้อยใหญ่ได้แต่ชมสมบัติกัน


.....................................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี....จากวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐


Saturday, 20 August 2016


สมมุติเทวดา

"สมมติเทวดา"  มาเป็นหนึ่ง  
พองามซึ้งกษัตริย์อัติสัย
พระประมุขแห่งรัฐฉัตรผไท
พระฉัตรชัยแผ่นดินนรินทร

พระบรมวงศานุวงงค์ไซร้
รวมเข้าในขัตติยสโมสร
โลกสมมุติเป็นเทวาประชากร
ธรรมาภรณ์ทรงงามน้ำพระทัย

เป็นจารีตโลกนิยมตามสมมุติ
ยกสูงสุดเป็นเทวาอัชฌาสัย
พระนมัสตรงเที่ยงและเกรียงไกร
สุดยิ่งใหญ่เทพนิยมอุดมการ

อันพระองค์ธงชัยไทยประเทศ
เด่นพิเศษกษัตรามหาศาล
ครองดุสิตสรวงสวรรค์บุญบันดาล
จุติกาลทรงกำเนิดเกิดแดนไทย

บุญเก่าใสใหม่ผ่องเป็นกองหนุน
ทรงกอปรบุญธิการาอัชฌาสัย
พระเป็นหลักชาติเด่นเป็นขวัญใจ
เป็นหลักชัยชาติพึ่งพาพระบารมี

ทรงทศพิธราชธรรมงามผ่องภัสร์
จักรวรรดิวัตรฉัตรผ่องศรี
พรหมธรรมทรงล้ำงามโสภี
พระเป็นที่  "มหาราช"  ของชาติไทย

พระทรงเป็นพุทธมามกะ
ธิการะมากมูลพูนพิสัย
บุญกุศลทรงบำเพ็ญเป็นกำไร
ชาติต่อไปคงสวรรค์ชั้นดุสิต

พระทรงกอปรบุตรีทวีชัด
ธรรมสมบัติงามงดทศพิธ
จักรวรรดิวัตรชัดวิสิฐ
บุญฤทธิ์ประสิทธิ์ผลมงคลทวี


.............................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๑
           วัดพระธาตุพนม  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม


Monday, 30 November 2015

ข้อเตือนการใช้ข้อเตือนการใช้


เป็นพ่อแม่แน่นักต้องรักลูก
ใช้ให้ถูกพรหมธรรมจึงงามผ่อง
ลูกจะได้ยึดงามตามครรลอง
ให้เงินทองยังเป็นรองให้ครองธรรม

พ่อแม่ต้องทำเด่นเป็นเนติ
อย่าดำริเป็นแม่ปูชูสอนขำ
ตัวซวนเซเถลเล่นเป็นแบบนำ
จะเป็นกรรมให้ตระกูลเป็นศูนย์เก

พ่อแม่ดีมีธรรมอันงามงด
ลูกรับบทจะไม่ไถลเถล
พรหมธรรมนำให้ไม่รวนเร
งามเสน่ห์ตรงศูนย์ประยูรวงศ์

แม้ลูกเล่าจงเอาพรหมเป็นสมบัติ
งามงามชัดเทิดทูนประยูรหงส์
เดินตามพ่อต่อตามแม่แผ่เผ่าพงศ์
ชูธำรงให้มั่นกตัญญู

ลูกมีพรหมประจำบ้านไพศาลผ่อง
ลูกลูกต้องนอบนบไม่ลบหลู่
พรหมลิขิตชีวิตคิดเชิดชู
เป็นยอดปูชนีย์สมอุดมรัตน์

พ่อแม่ต้องตรองธรรมตามฐานะ
ไม่เลยละพรหมธรรมงามผ่องวัตร
พรหมธรรมไพบูลย์พูนพิพัฒน์
งามสมบัติพรหมเด่นสมเป็นพรหม

ลูกต้องชูบูชาสักการะ
ตามฐานะพรหมเฉพาะให้เหมาะสม
ยกย่องเป็นปูชนีย์ศรีอุดม
ท่านปลอบข่มชมผองต้องไยดี

...............................

Wednesday, 2 September 2015

ความวางเฉยความวางเฉย  มีงามเพราะความนิ่ง
วางเฉยจริงงามสง่าเด่นราศี
เช่นคราวลูกต้องโทษโหดเหี้ยมมี
และถึงที่สุดศาลการลงทัณฑ์

ต้องมองเห็นเป็นกรรมยามวิบัติ
กรรมของสัตว์ชัดนักดังจักรผัน
ปลงตกชัดกรรมต้องของใครมัน
จะแบ่งกันมิได้แม้ไมตรี

แม้กรรมใหม่ไม่มีเขาชี้ผิด
ก็ต้องคิดกรรมเก่าเขาถึงที่
ต้องวางเฉยนิ่งเด่นเป็นยอดดี
เฉยเช่นนี้มิใช่ใจเฉยเมยความเข้าไปเพ่ง

อุเบกขาคำสามงามสาระ
ตัวธรรมะมิใช้ให้นิ่งเฉย
เข้าไปเพ่งวิจัยไม่ละเลย
ขอเฉยพองามกับความไทย

การใช้ญาณวิจารณ์ตรองเห็นถ่องชัด
ควรจะจัดบริหารสถานไหน
อุปสรรคจักมีบ้างหรืออย่างไร
ควรแก้ไขหรือป้องกันฉันใดดี

การวิเคราะห์วิจัยให้รอบคอบ
เห็นถูกชอบควรรักหรือผลักหนี
จะกอปรก่อต่อสานการด่วนมี
หรือคงที่ช้าช้าได้พร้างาม

การศึกษาหาข้อมูลนุกูลกิจ
สุขุมคิดโดยตระหนักไม่หักห่าม
รู้เหตุผลผองภารค่อยสานตาม
พยายามกอปรกรรมตามไกกล

นิสมฺม  กรณํ  เสยฺโย
องค์พุทโธโลกเชษฐ์ตรัสเหตุผล
ใคร่ครวญแล้วจึงทำล้ำมงคล
พระทศพลทรงสอนซ่อนกลไก

การติดตาม  คน  เงิน  งาน  ทุกภารกิจ
เพ่งพินิจแจ่มชัดตัดสงสัย
ทุกผองภารญาณตรองผ่องวิไล
แม้การใช้วิสัยทัศน์อรรถการ

อุเบกขาเป็นธรรมงามสาระ
การคณะถือเป็นหลักอัครฐาน
ทั้งการบ้านการวัดรัฐบาล
หลักบริหารการผองต้องตำรา

เป็นพ่อแม่ต้องใช้ในการลูก
การฝังปลูกเป็นเอกอุเบกขา
แม้การมวลควรเหตุกอปรเมตตา
กรุณาก่อนใช้ต้องไตร่ตรอง

มุทิตาจะใช้ให้งามที่
ก็ต้องมีการวิจัยให้งามผ่อง
ถ้าแม้นดีแต่ใช้ไม่กลั่นกรอง
เดี๋ยวจะต้องชอกช้ำระกำทรวง

ชั่วเป็นผีดีเป็นพระคละกันอยู่
ต้องตรองดูให้เหมาะเพราะใหญ่หลวง
จะใช้พรหมวิหารการทั้งปวง
ต้องยึดหน่วงอุเบกขานำพาการ

เป็นพ่อแม่หมายใจใคร่มีลูก
เพียรฝังปลูกเพราะหวังดั่งข้อขาน
ก่อนตั้งเมตตาธรรมงามผ่องภาร
ต้องใช้ญาณตรึกตรองมองเห็นงาม

บางครั้งลูกข้องขัดหรือพลาดท่า
กรุณาช่วยชักหรือหักห้าม
ต้องใช้ญาณพิเคราะห์พอเหมาะความ
ถ้าวู่วามเกินที่อาจมีภัย

แม้จะมุทิตาครางามกิจ
ต้องพินิจงามภารการไหนไหน
ถ้าชื่นง่ายไม่พิเคราะห์เหมาะกลไก
อาจทำให้พลอยหายกลายเป็นดิน

คราวเป็นกลางวางใจให้ตรงหลัก
ก็ต้องรักการวิจัยให้งามศิลป์
หากรีบตรงล่อล่าอาจราคิน
ต้องเป็นหลักปักหินจินตนา

แม้จะทรงแบบอย่างวางเฉยนิ่ง
ข้อเท็จจริงต้องชัดตัดกังขา
ใช้หลักการญาณตรองผ่องโสภา
จึงงามกว่าเฉยเมยไม่เคยมอง


.........................จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐
          วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม
Wednesday, 25 March 2015

อธิบายอุเบกขา


"อุเบกขา"  คำรบสี่ศรีสาระ
ด้วยธรรมะ  "ความเป็นกลาง  ความวางเฉย
ความเข้าไปเพ่งวิจัยไม่ละเลย
ขอเฉลยพองามกับความไท

ความเป็นกลาง
ความเป็นกลางวางทรงอย่างตรงเที่ยง
พ่อแม่คนต้องตรงคงคู่ใจ
รักลูกให้ตรงตามกับความดี

ความซื่อตรงต่อลูกต้องถูกหลัก
ไม่หลงรักขาดทรงตรงควรที่
ไม่รักชังลุ่มหลงตรงราคี
ตั้งหลักชี้ให้ตรงอย่างหลงคด

ความซื่อตรงคงทำให้งามเด่น
ยึดหลักเกณฑ์เที่ยงตรงคงงามงด
พ่อแม่ตรงคงที่ศรีปรากฏ
ลูกทั้งหมดมีหลักสามัคคี

ความเป็นกลางวางไว้ให้กึ่งแท้
อย่ากลับแก้จากกลางวางผิดที่
พ่อแม่เป็นศูนย์กลางสร้างไมตรี
ให้ลูกมีเสาหลักปักศิลา

ความเป็นกลางระหว่างลูกต้องถูกหลัก
แม้จะรักหรือชังปะสังสา
ให้มีหลักเกณฑ์จัดตัดสงกา
มีปัญญาต้องญาณพิจารณ์ตรอง

ต้องตั้งตัวเป็นกลางระหว่างลูก
ยึดความถูกชอบตามงามสนอง
พ่อแม่เป็นหลักงามตามครรลอง
เป็นหลักผองลูกรักยึดหลักการ

ถ้าพ่อแม่เป็นกลางวางตนถูก
มวลลูกลูกจะยึดหลักสมัครสมาน
ยกเชิดชูบูชาเอื้ออาธาร
ให้ลูกหลานชั้นหลังเอาอย่างงาม

ความเป็นกลางวางตนคนพ่อแม่
ถ้าแสนแย่เหยกโหยกโลกเข็ดขาม
เสียแบบแผนโบราณไม่สานตาม
เป็นเสี้ยนหนามให้เผ่าพงศ์หลงตำตีน
พ่อแม่คนต้องเป็นกลางวางตรงเที่ยง
ไม่เบนเบี่ยงต้องตรงคงสัตย์ศีล
อย่าให้ลูกเหลนหลานทะยานปีน
ต้องประวีณวางเด่นอยู่เกณฑ์กลาง
ถึงมีความรักชังเพราะชั่งยุ
อย่างระอุอคติดำริล้าง
ต้องตาดูหูฟังชั่งทุกทาง
อย่ามีหางให้ใครตามไล่จูง
ต้องสำนึกแม่นมั่นฉันพ่อแม่
เที่ยงตรงแท้เพราะตามงามสุดสูง
ต้องยึดมั่นพราวแพรวเยี่ยงแววยูง
ลูกเหมือนฝูงสกุนต์พึ่งบุญตน
ต้องเป็นกลางวางเด่นเป็นระบอบ
ลูกหลานชอบชื่นชมสมเหตุผล
เป็นที่เฟื่องเรืองนามงามมงคล
ถึงยากจนจะต้องงามด้วยความดี
........................
จาก....หนังสือพ่อแม่แผ่ไมตรี
โดย ....พระธรรมปริยัติโสภณ  เจ้าคณะภาค ๑๐ 
         วัดพระธาตุพนม  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม